EU
Inovations
Проект „Подобряване Инвестиционен проект за подобряване на производствения капацитет и конкурентоспособността на РИТА ПЛАСТ АГРО ООД“, ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0635-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти и партньори,

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 23.12.2015 г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0635 „Инвестиционен проект за подобряване на производствения капацитет и конкурентоспособността на „РИТА ПЛАСТ АГРО” ООД, който е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на проекта е 339 727,66 лева, като безвъзмездната финансова помощ възлиза на 237 809,36 лева, от които 202 137,95 лева европейско и 35 671,41 лв. национално съфинансиране, а срокът за изпълнение е 12 месеца.

Общата цел на проектното предложение е да се повиши производственият капацитет и да се засили експортният потенциал на дружеството и по този начин да бъде подобрена конкурентоспособността на РИТА ПЛАСТ АГРО ООД.

Специфичните цели на проектното предложение са да се разнообразят предлаганите от РИТА ПЛАСТ АГРО ООД модели продукти, да се разшири съществуващата дейност и да се разшири обемът на приходите от ишлеме, чрез внедряването на нова ресурсоефективна технология и оборудване, чрез намаляване на ръчния труд, чрез оптимизиране на производствената верига и повишаване на добавената стойност.

За постигане на целите на проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

 • Дейност за подобряване на производствените процеси
 • Дейност за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги
 • Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията
 • Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Дейностите ще бъдат реализирани чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на следното технологично оборудване:

 • Шприц-автомат със серводвигателна система и компютърно контролно управление и сила на притягане 680 kN - 1 брой
 • Шприц-автомат със серводвигателна система и компютърно контролно управление и сила на притягане 1580 kN - 1 брой
 • Шприц-автомат със серводвигателна система и компютърно контролно управление и сила на притягане 6000 kN - 1 брой

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са следните:

 • Повишаване на експортния потенциал на дружеството
 • Подобряване на производствените процеси, изразяващо се в:
  • повишаване на производствения капацитет на предприятието с 40 %
  • намаление на количеството потребена електроенергия за производството на 1-ца продукт;
  • намаление на дела на бракувани материали и суровини поради аварии в общото количество бракувани суровини и материали с 30 %
 • Разнообразяване на асортимента от произвеждани изделия чрез добавяне на продукти за пчеларство, продукти за съхранение на млечни продукти и др.
 • Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес;
 • Икономически резултати, изразяващи се в постигане на определени нива на следните финансовите показатели на дружеството - Вътрешна норма на възвръщаемост, Нарастване на производителността, Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта и Повишаване на ефективността на производствените разходи.

Настоящият проект ще допринесе и за изпълнение на следните принципи на Хоризонталните политики на ЕС:

 • Устойчиво развитие.
 • Равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

23.12.2015г.

с.Шемшево